THINKPHP3.2.3采集数据同时入库多个数据库实现方式

首先在搭建配置好第一台数据库后,复制一份数据库配置项配置第二台数据库为如下格式:

return [
   'DB_TYPE'               => 'mysqli',
    'DB_HOST'               => '127.0.0.1',
    'DB_NAME'               => 'yuanma',//数据库名字
    'DB_USER'               => 'root',//数据用户名
    'DB_PWD'                => 'root',
    'DB_PREFIX'             => 'o_',
    'DB_PORT'               => '3306',
   'DB_DEBUG'              => false,
   'DB_PARAMS'             => [\PDO::ATTR_CASE => \PDO::CASE_NATURAL],
    //配置第二台采集入库数据库,如非必要请删除
    'db2'=>['DB_TYPE'               => 'mysqli',
        'DB_HOST'               => '127.0.0.1',
        'DB_NAME'               => 'yuanma2',//数据库名字
        'DB_USER'               => 'root',//数据用户名
        'DB_PWD'                => 'root',
        'DB_PREFIX'             => 'o_',
        'DB_PORT'               => '3306',
        'DB_DEBUG'              => false,
        'DB_PARAMS'             => [\PDO::ATTR_CASE => \PDO::CASE_NATURAL]]
];

最后在入库第一台数据时,新增入库第二台

if(!M('jiang')->where("name='{$name}' and expect='{$data['expect']}'")->find()){
   $_int = M('jiang')->data($data)->add();
}
         if(C('DB2')){
             if(!M('jiang',C('DB2.DB_PREFIX'),C('DB2'))->where("name='{$name}' and expect='{$data['expect']}'")->find()){
                 M('jiang',C('DB2.DB_PREFIX'),C('DB2'))->data($data)->add();
             }
         }


支付宝扫码打赏 微信扫码打赏

如果本文对你有帮助,欢迎打赏本站

喜欢 ()or分享
    匿名评论
  • 评论
人参与,条评论